fbpx

Privaatsustingimused

THE HEALTH CLINIC OÜ

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Viimati uuendatud: 12. oktoober 2023

 

The Health Clinic OÜ kaitseb oma klientidest andmesubjektide isikuandmeid, millest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsustingimused. Privaatsustingimused reguleerivad The Health Clinic OÜ poolt isikuandmete töötlemise tingimusi, sealhulgas klientidele tervishoiuteenuste osutamisel ja meie poolt hallatavate veebisaitide thehealthclinic.eu ning kaalulangetuskliinik.ee kasutamisel kogutavate isikuandmete töötlemist.

Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub The Health Clinic OÜ kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest. Käesolevate privaatsustingimuste aluseks on eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mille üks eesmärkidest on isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõiguste ja põhivabaduste kaitsmine kooskõlas avalike huvidega.

 

VASUTAV TÖÖTLEJA

Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on The Health Clinic OÜ, aadress Tartu mnt 13, Tallinn 10145, registrikood 11837333, telefon +372 6 000 925 ning e-mail clinic@thehealthclinic.eu („The Health Clinic OÜ“ või „meie“). The Health Clinic OÜ andmekaitsespetsialist on Anni Laas, e-mail anni.laas@thehealthclinic.eu.

Palume arvestada, et teatud juhtudel võime me tervishoiuteenuste osutamisse kaasata andmesubjekti nõusolekul kolmandast isikust tervishoiuteenuse osutajaid. Sellistel juhtudel võib olla tegu olukorraga, kus kolmandast isikust tervishoiuteenuse osutaja on isikuandmete: (i) iseseisev vastutav töötleja; või (ii) kaasvastutav töötleja, juhul kui viimane määrab The Health Clinic OÜ-ga ühiselt kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Palume arvestada, et lisaks käesolevatele privaatsustingimustele võivad sellistel juhtudel täiendavalt reguleerida andmesubjekti isikuandmete töötlemist eraldiseisvad privaatsustingimused.

 

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

The Health Clinic OÜ töötleb järgmisi andmesubjektide isikuandmeid:

 1. ees- ja perekonnanimi;
 2. aadress, kontakttelefon ja e-mail;
 3. isikukood ja/või sünniaeg;
 4. pikkus ja kaal (nii hetkekaal kui ka varasemalt olnud kõrgeim kaal);
 5. terviseandmed, mis on vajalikud andmesubjektile tervishoiuteenuse osutamiseks ja mille täpne olemus sõltub konkreetsest tellitud teenusest;
 6. andmed seoses tervishoiuteenuse osutamisega (teenuse sisu ja osutamise aeg, muud teenuse osutamisega seonduvad andmed, välja arvatud punktis 5 loetletud terviseandmed).

The Health Clinic OÜ võib täiendavalt töödelda muid isikuandmeid, mida andmesubjekt meile vabatahtlikult edastab, nt meiega teenuse osutamise raames või ka muul viisil suhtlemisel.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

 1. Tervishoiuteenuse osutamise lepingust tulenevate kohustuste täitmine ja/või vajalike meetmete võtmine lepingu sõlmimiseks. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine või vajalike meetmete võtmine lepingu sõlmimiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.
 2. Tervishoiuteenuste kvaliteetse osutamise eesmärgil, muu hulgas tagamaks meie tervishoiuteenuste jätkuv kvaliteet, rakendades riskide vähendamise eesmärgil välja töötatud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Sellisel juhul tuleneb isikuandmete töötlemise õiguslik alus tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.
 3. Isikuandmete edastamine kolmandast isikust tervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuse osutamiseks. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus andmesubjekti selgesõnaline nõusolek. Andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta vastavalt käesolevas privaatsustingimustes sätestatule.
 4. Analüütika tegemine ja kliendirahulolu küsitluste läbiviimine meie teenuste kvaliteedi parandamise ja uute teenuste väljatöötamise eesmärgil. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi eelnimetatud eesmärkidel. Me ei töötle nimetatud eesmärkide raames teie terviseandmeid.
 5. Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine, mis tulenevad näiteks tervishoiuteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest, raamatupidamise seadusest ja maksualastest õigusaktidest. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus meil lasuvate juriidiliste kohustuste täitmine.
 6. Kliendi päringutele, avaldustele ja muule suhtlusele vastamine. Sõltuvalt suhtluse iseloomust võib sellisel juhul isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks olla kas lepingu täitmine või meie õigustatud huvi tagada sujuv klienditeenindus.
 7. Äri- ja lepinguliste suhete haldamine, sealhulgas seoses meie äripartnerite ja klientide andmebaaside haldamise ning lepingulise suhte sõlmimiseks vajalike läbirääkimistega. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie õigustatud huvi eelnimetatud eesmärkidel.
 8. Otseturustus reklaam- ja infomaterjalide saatmise näol meie teenuste ning muude pakkumiste kohta. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslik alus andmesubjekti selgesõnaline nõusolek. Andmesubjekt võib oma nõusoleku igal ajal tagasi, et lõpetada vastavate turunduslike materjalide saamine.
 9. Kui meil on selleks vajadus, võime töödelda isikuandmeid järgimaks meie õigustatud huvi esitada, menetleda või kaitsta õiguslike nõudeid, mis tõusetuvad meie ning teie vahel sõlmitud lepingust.

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektil on õigus:

 • tutvuda enda isikuandmetega, mida me töötleme, taotledes nendele juurdepääsu. Õigusaktidega ettenähtud ulatuses on andmesubjektil ka õigus isikuandmeid parandada, ajakohastada või muuta;
 • isikuandmete kustutamisele, kui meil puudub mis tahes muu õiguslik alus andmesubjekti isikuandmete säilitamiseks;
 • vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemisele ja nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • vastavalt õigusaktides sätestatud tingimustele andmete ülekandmisele, st õigus saada isikuandmeid korrastatud kujul üldkasutatavas masinloetavas vormingus ja edastada neid oma äranägemisel teisele vastutavale töötlejale;
 • võtta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemine põhineb andmesubjekti nõusolekul. Palume arvestada, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;
 • õigusaktidega ettenähtud ulatuses taotleda juurdepääsu vastavale õigustatud huvi kaalutlusotsusele, kui isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on The Health Clinic OÜ õigustatud huvi.

Avaldused eespool nimetatud andmesubjekti õiguste kasutamiseks palume võtta ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-mailil anni.laas@thehealthclinic.eu. Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid nõuetekohaselt, on teil õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda kohtusse.

 

ANDMETE SÄILITAMINE

The Health Clinic OÜ säilitab teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on vajalik käesolevates privaatsustingimustes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks või kohalduvate õigusaktide kohaselt nõutud. Nt raamatupidamise algdokumente (meiega sõlmitud lepingute koopiaid ja arveid) säilitame 7 aastat alates vastava majandusaasta lõpust, nagu nõuab kohalduv õigus. Lepinguga seotud isikuandmeid võime säilitada kuni 10 aastat alates lepingu lõppemisest tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise korral.

Kui teie isikuandmete säilitamine ei ole enam õigusaktide alusel nõutud ega nende säilitamise eesmärgi saavutamiseks vajalik, kustutame me teie isikuandmed jäädavalt või muudame need anonüümseks, kui te ei ole meile andnud vastupidiseid juhiseid ja me ei ole sõlminud kokkulepet andmete pikemaajaliseks säilitamiseks.

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

The Health Clinic OÜ teeb endast kõik sõltuva, et hoida andmesubjektide isikuandmed kaitstuna, nõudes töötajatelt ning koostööpartneritelt ranget turvalisust ja konfidentsiaalsust. The Health Clinic OÜ võib edastada andmesubjektide isikuandmeid kolmandate isikutele järgmistel juhtudel ja viisidel:

 • usaldusväärsete teenusepakkujatele, kes osutavad meile või teile teenuseid vastavalt meie juhistele, nt meie kliendisuhtluse haldamiseks kasutatavate IT süsteemide tarnijatele, maksevahendusteenuste pakkujatele ja tervishoiuteenuse osutamisega seonduvalt laboritele, haiglatele või teistele kolmandast isikust tervishoiuteenuse osutajatele;
 • avalik-õiguslikele asutustele, kui isikuandmete edastamine on vajalik, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi või ennetada või uurida võimalikke süütegusid; ja
 • teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik, et kaitsta oma vara ja õigusi või kaitsta end õiguslike nõuete vastu.

The Health Clinic OÜ ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

 

KÜPSISTE KASUTAMINE

The Health Clinic OÜ kasutab hallatavatel veebilehtedel küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja (browser) isiku kasutatavasse seadmesse salvestab. Me kasutame oma veebilehtedel järgmisi küpsiseid:

 • funktsionaalsusküpsised, mis on hädavajalikud veebilehtede toimimiseks ja nendel navigeerimiseks;
 • analüütilised küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehti kasutavad muu hulgas eesmärgiga parandada teie kasutajakogemust ja arendada meie veebilehti. Analüütilised küpsised salvestatakse teie seadmesse üksnes teie nõusoleku alusel;
 • reklaamiküpsised, mis koguvad teavet teie veebisirvimise harjumuste kohta ja hindamaks reklaamide tõhusust eesmärgiga aidata valida teile sobivat ning teie huvidele vastavaid reklaame. Reklaamiküpsised salvestatakse teie seadmesse üksnes teie nõusoleku alusel; ja
 • kolmandate osapoolte küpsised, mis võimaldavad meil muu hulgas vahetada veebilehtede kasutamisega seotud teavet nt kommunikatsioonikanalite ja sotsiaalvõrgustikega. Vastavad küpsised salvestatakse teie seadmesse üksnes teie nõusoleku alusel.

Küpsiste salvestamise periood teie seadmes sõltub sellest, kas tegemist on püsivate või ajutiste, ehk „seansi“ küpsistega. Püsiküpsised jäävad teie seadmesse seniks kuni vastavad küpsised aeguvad või need kustutatakse käsitsi. Seansiküpsiseid kustutatakse teie seadmest hetkel, kui te lahkute meie veebilehtedelt.

Küpsiste kasutamise mittenõustumisega on võimalik seadmes salvestatud küpsised blokeerida, selleks tuleb muuta veebilehitseja seadmeid. Kuna teatud küpsised on meie poolt hallatavate veebilehtede toimimiseks olulised, võib küpsiste kasutamise piiramine mõjutada veebilehtede funktsionaalsust.

 

TURVALISUS

The Health Clinic OÜ rakendab isikuandmete kaitseks erinevaid organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul. Näiteks võimaldame me teie isikuandmetele juurdepääsu üksnes volitatud töötajatele ja töövõtjatele, kes vajavad neid oma tööülesannete täitmiseks. Samuti rakendame täiendavaid meetmeid teie terviseandmete turvalisuse tagamiseks, säilitades neid nt eraldiseisvalt muudest isikuandmetest. Palume siiski arvestada, et kuigi me püüame isikuandmete turvalisust mõistlike meetmetega kaitsta, ei välista ükski süsteem täielikult kõiki võimalikke turvariske.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSTE UUENDAMINE

The Health Clinic OÜ võib aeg-ajalt käesolevaid privaatsustingimusi uuendada. Kui me uuendame privaatsustingimusi, teavitame teid sellest meie poolt hallatavate veebisaitide vahendusel. Oluliste muudatuste korral teavitame teid ka e-maili teel, mille kaudu te olete meiega kontakteerunud ja/või mille te olete meile lepingulise suhte sõlmimise raames edastanud. Viimati uuendati privaatsustingimusi eespool märgitud „Viimati uuendatud“ kuupäeval.